Example phrase in chinese No.2241

3rd tone
1st tone
shuō
no tone
de
4th tone   no tone
事情
shìqing
1st tone
gēn
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
no tone
de
4th tone   2nd tone
话题
huàtí
4th tone
1st tone   1st toneno tone
相关。
xiāngguān。
      Play audio
AudioChinese English
      

you

shuō
speak
      
de
particle
       事情
shìqing
affair
matter
thing
      
gēn
with
follow
       我们
wǒmen
we
       今天
jīntiān
today
      
de
particle
       话题
huàtí
topic
      

no
not
un-
won't
       相关
xiāngguān
be interrelated

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān bā bǎi qī shí sān
1873
Random Word
筷子
kuàizi
Show Translation