Example phrase in chinese No.2244

4th tone
zhè
4th tone
4th tone   no tone
故事
gùshi
2nd tone
4th tone
shì
1st tone
zhēn
no tone
de
no tone
4th tone
shì
1st tone
3rd tone   4th tone
想象
xiǎngxiàng
1st tone
chū
2nd tone
lái
no toneno tone
的。
de。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      

measure word
       故事
gùshi
fairy tale
old story
      

no
not
un-
won't
      
shì
be
yes
correct
      
zhēn
really
true
real
      
de
particle
      
shì
be
yes
correct
      

he
       想象
xiǎngxiàng
imagine
      
chū
go out
come out
      
lái
come
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān wǔ bǎi líng jiǔ
3509
Random Word
dǎo
Show Translation