Example phrase in chinese No.2252

4th tone
wèi
no tone
le
3rd tone   4th tone
鼓励
gǔlì
1st tone   1st tone
消费
xiāofèi
2nd tone   2nd tone
银行
yínháng
4th tone   1st tone
降低
jiàngdī
no tone
le
4th tone   1st toneno tone
利息。
lìxī。
      Play audio
AudioChinese English
      
wèi
for
because of
      
le
particle (action finished or changed)
       鼓励
gǔlì
encourage
       消费
xiāofèi
consume
       银行
yínháng
bank
       降低
jiàngdī
reduce
lower
      
le
particle (action finished or changed)
       利息
lìxī
interest (Bank)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi jiǔ shí bā
2998
Random Word
帮助
bāngzhù
Show Translation