Example phrase in chinese No.2255

2nd tone
chuán
4th tone
yuè
1st tone
kāi
4th tone
yuè
3rd tone
yuǎn
no tone
4th tone   4th tone
最后
zuìhòu
1st tone   1st tone
消失
xiāoshī
4th tone
zài
4th tone   2nd tone   4th tone
地平线
dìpíngxiàn
4th toneno tone
上。
shàng。
      Play audio
AudioChinese English
      
chuán
boat
ship
      
yuè
more (and more)
exceed
      
kāi
open
turn on
drive (car)
      
yuè
more (and more)
exceed
      
yuǎn
far away
       最后
zuìhòu
final
       消失
xiāoshī
disappear
      
zài
be in (place)
地平线
dìpíngxiàn
horizon
skyline
      
shàng
up
above
on

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi sì shí liù
4746
Random Word
因为
yīnwèi
Show Translation