Example phrase in chinese No.2269

3rd tone
3rd tone
yǒu
4th tone   no tone
空儿
kòngr
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
4th tone   2nd tone
画廊
huàláng
1st tone   3rd tone
欣赏
xīnshǎng
1st tone   4th tone
一下
yīxià
2nd tone   4th toneno tone
油画。
yóuhuà。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
yǒu
to have
空儿
kòngr
spare time
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
       喜欢
xǐhuan
like
      

go
画廊
huàláng
art gallery
       欣赏
xīnshǎng
appreciate
admire (art, movie)
一下
yīxià
once
a little bit
油画
yóuhuà
painting

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi wǔ shí bā
2958
Random Word
义务
yìwù
Show Translation