Example phrase in chinese No.2270

3rd tone
2nd tone   4th tone
邮票
yóupiào
1st tone
tiē
4th tone
zài
4th tone   1st tone
信封
xìnfēng
no tone
de
4th tone   4th tone
右上
yòushàng
3rd toneno tone
角。
jiǎo。
      Play audio
AudioChinese English
      

particle (direct object)
邮票
yóupiào
stamp
post stamp

tiē
stick
glue
      
zài
be in (place)
       信封
xìnfēng
envelope
      
de
particle
右上
yòushàng
upper right
      
jiǎo
angle
measure word for 10 cents
horn

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān bā bǎi bā shí qī
2887
Random Word
通过
tōngguò
Show Translation