Example phrase in chinese No.2277

3rd tone
2nd tone   2nd tone
形容
xíngróng
2nd tone
4th tone
xià
4th tone
4th tone   2nd tone
个人
gèrén
2nd tone
cháng
2nd tone   no tone
什么
shénme
4th tone   no toneno tone
样子。
yàngzi。
      Play audio
AudioChinese English
      

you
       形容
xíngróng
describe
      

one
      
xià
below
down
      

that
       个人
gèrén
individual (person)
      
cháng
long
grow
       什么
shénme
what
any
whatever
       样子
yàngzi
shape

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi yī shí sān
1913
Random Word
正好
zhènghǎo
Show Translation