Example phrase in chinese No.2278

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
4th tone   2nd tone   4th tone
越来越
yuèláiyuè
1st tone
duō
no tone
de
1st tone   2nd tone   2nd tone
中国人
zhōngguórén
2nd tone   1st tone
结婚
jiéhūn
4th tone
gèng
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
yòng
1st tone   1st tone
西方
xīfāng
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
形式。
xíngshì。
      Play audio
AudioChinese English
       现在
xiànzài
now
越来越
yuèláiyuè
more and more
      
duō
many
much
      
de
particle
中国人
zhōngguórén
chinese person
       结婚
jiéhūn
marry
      
gèng
even more
       喜欢
xǐhuan
like
      
yòng
use
西方
xīfāng
West
      
de
particle
       形式
xíngshì
form

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi líng yī
3101
Random Word
手套
shǒutào
Show Translation