Example phrase in chinese No.2281

4th tone
zhè
4th tone
4th tone   1st tone
蛋糕
dàngāo
4th tone
shì
4th tone
3rd tone
duǒ
1st tone
huā
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
形状。
xíngzhuàng。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      

measure word
       蛋糕
dàngāo
cake
      
shì
be
yes
correct
      

one
      
duǒ
measure word for flowers
      
huā
flower
spend (money)
      
de
particle
       形状
xíngzhuàng
form (round)
shape

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sì bǎi jiǔ shí jiǔ
1499
Random Word
恐怕
kǒngpà
Show Translation