Example phrase in chinese No.2282

3rd tone
no tone
de
1st tone   1st tone
公司
gōngsī
no tone
de
4th tone   4th tone
性质
xìngzhì
4th tone
shì
2nd tone   3rd tone
国有
guóyǒu
no tone
1st tone   3rd tone
私有
sīyǒu
no tone
4th tone   1st tone
外资
wàizī
2nd tone   no tone
还是
háishi
2nd tone   no toneno tone
合资?
hézi?
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
de
particle
       公司
gōngsī
company
corporation
      
de
particle
       性质
xìngzhì
nature
character
quality
      
shì
be
yes
correct
国有
guóyǒu
national
state-run
私有
sīyǒu
private
外资
wàizī
foreign capital
       还是
háishi
or
still
yet
合资
hézi
joint venture

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi qī shí bā
2278
Random Word
分钟
fēnzhōng
Show Translation