Example phrase in chinese No.2288

3rd tone
4th tone
yào
1st tone   3rd tone
修改
xiūgǎi
1st tone   4th tone
一下
yīxià
3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   2nd tone
论文
lùnwén
4th tone
zài
1st tone   3rd tone
交给
jiāogěi
4th tone   4th toneno tone
教授。
jiàoshòu。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
yào
will
ask
demand
want
need to
       修改
xiūgǎi
modify
alter
一下
yīxià
once
a little bit
我的
wǒde
my
       论文
lùnwén
essay
thesis
      
zài
again
once more
交给
jiāogěi
hand over
       教授
jiàoshòu
professor
teach

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi bā shí
1380
Random Word
得意
déyì
Show Translation