Example phrase in chinese No.2290

1st tone   1st tone
虚心
xūxīn
3rd tone
使
shǐ
2nd tone
rén
4th tone   4th tone
进步
jìnbù
no tone
1st tone   4th tone
骄傲
jiāo'ào
3rd tone
使
shǐ
2nd tone
rén
4th tone   4th toneno tone
落后。
luòhòu。
      Play audio
AudioChinese English
       虚心
xūxīn
open-minded
       使
shǐ
cause
      
rén
human being
person
people
       进步
jìnbù
improve
       骄傲
jiāo'ào
proud
arrogant
       使
shǐ
cause
      
rén
human being
person
people
       落后
luòhòu
fall behind

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān yī bǎi yī shí
4110
Random Word
Show Translation