Example phrase in chinese No.2290

1st tone   1st tone
虚心
xūxīn
3rd tone
使
shǐ
2nd tone
rén
4th tone   4th tone
进步
jìnbù
no tone
1st tone   4th tone
骄傲
jiāo'ào
3rd tone
使
shǐ
2nd tone
rén
4th tone   4th toneno tone
落后。
luòhòu。
      Play audio
AudioChinese English
       虚心
xūxīn
open-minded
       使
shǐ
cause
      
rén
human being
person
people
       进步
jìnbù
improve
       骄傲
jiāo'ào
proud
arrogant
       使
shǐ
cause
      
rén
human being
person
people
       落后
luòhòu
fall behind

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān qī bǎi wǔ shí liù
1756
Random Word
第一
dìyī
Show Translation