Example phrase in chinese No.2291

4th tone
zhè
2nd tone
piān
2nd tone   1st tone
文章
wénzhāng
4th tone   4th tone
叙述
xùshù
no tone
le
1st tone
4th tone   4th tone
创业
chuàngyè
no tone
de
4th tone   2nd toneno tone
过程。
guòchéng。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
piān
measure word for texts
       文章
wénzhāng
article (newspaper)
       叙述
xùshù
narrate
recount
      
le
particle (action finished or changed)
      

he
       创业
chuàngyè
pioneering
pioneering work
      
de
particle
       过程
guòchéng
process

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi qī shí liù
1276
Random Word
空调
kōngtiáo
Show Translation