Example phrase in chinese No.2292

no tone
1949
2nd tone
nián
1st tone   2nd tone
中华
Zhōnghuá
2nd tone   2nd tone
人民
rénmín
4th tone   2nd tone   2nd tone
共和国
gònghéguó
1st tone   4th tone
宣布
xuānbù
2nd tone   4th toneno tone
成立。
chénglì。
      Play audio
AudioChinese English
      
nián
year
中华
Zhōnghuá
China
Chinese Nation
人民
rénmín
people
humans
       共和国
gònghéguó
republic
       宣布
xuānbù
proclaim
announce
       成立
chénglì
found
establish

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi jiǔ shí
2990
Random Word
会计
kuàijì
Show Translation