Example phrase in chinese No.2296

3rd tone
hěn
1st tone
duō
3rd tone   2nd tone
有名
yǒumíng
no tone
de
4th tone   4th tone
教授
jiàoshòu
1st tone
dōu
1st tone   1st tone
参加
cānjiā
no tone
le
4th tone
zhè
4th tone
4th tone   1st tone
信息
xìnxī
4th tone   4th tone
技术
jìshù
2nd tone   4th tone
学术
xuéshù
1st tone   2nd tone   4th toneno tone
交流会。
jiāoliúhuì。
      Play audio
AudioChinese English
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
       有名
yǒumíng
famous
      
de
particle
       教授
jiàoshòu
professor
teach
      
dōu
all
       参加
cānjiā
join
take part in
      
le
particle (action finished or changed)
      
zhè
this
now
      

occurence
       信息
xìnxī
information
news
       技术
jìshù
technique
technology
       学术
xuéshù
academic
交流会
jiāoliúhuì
academic conference
symposium

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
wǔ bǎi jiǔ shí sì
594
Random Word
yuè
Show Translation