Example phrase in chinese No.2298

3rd tone
1st tone   no tone
知道
zhīdao
3rd tone   no tone
怎么
zěnme
4th tone
yòng
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
2nd tone   4th tone
询问
xúnwèn
2nd tone   no tone
别人
biéren
no tone
de
2nd tone   4th tone
职业
zhíyè
no toneno tone
吗?
ma?
      Play audio
AudioChinese English
      

you
       知道
zhīdao
know
be aware of
       怎么
zěnme
how...?
      
yòng
use
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
       询问
xúnwèn
inquire
ask
       别人
biéren
someone else
      
de
particle
       职业
zhíyè
profession
      
ma
particle (indicating a question)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi èr shí jiǔ
1229
Random Word
bǎo
Show Translation