Example phrase in chinese No.2301

1st tone   2nd tone   2nd tone
消防员
xiāofángyuán
4th tone   4th tone
迅速
xùnsù
3rd tone
pǎo
4th tone
jìn
2nd tone
lóu
3rd tone
4th tone
jiù
2nd toneno tone
人。
rén。
      Play audio
AudioChinese English
消防员
xiāofángyuán
firefighter
       迅速
xùnsù
rapid
fast

pǎo
run
hurry
      
jìn
advance
enter
      
lóu
floor
building
tower
      

inside
inner
      
jiù
rescue
      
rén
human being
person
people

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi jiǔ shí yī
3291
Random Word
状况
zhuàngkuàng
Show Translation