Example phrase in chinese No.2305

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
zuò
4th tone
zài
2nd tone   2nd tone
阳台
yángtái
4th tone
shàng
4th tone
shài
4th tone   2nd toneno tone
太阳。
tàiyáng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       喜欢
xǐhuan
like
      
zuò
sit
      
zài
be in (place)
       阳台
yángtái
balcony
      
shàng
up
above
on
      
shài
dry in the sun
get some sun
       太阳
tàiyáng
sun
sunshine

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān bǎi liù shí liù
366
Random Word
工业
gōngyè
Show Translation