Example phrase in chinese No.2317

1st tone   no tone
他们
tāmen
3rd tone   1st tone
已经
yǐjīng
2nd tone   1st tone
结婚
jiéhūn
no tone
50
2nd tone
nián
no tone
le
no tone
1st tone   no tone
他们
tāmen
1st tone   2nd tone
依然
yīrán
4th tone
ài
no tone
zhe
3rd tone   3rd toneno tone
彼此。
bǐcǐ。
      Play audio
AudioChinese English
他们
tāmen
they (male)
       已经
yǐjīng
already
       结婚
jiéhūn
marry
      
nián
year
      
le
particle (action finished or changed)
他们
tāmen
they (male)
       依然
yīrán
still
as before
      
ài
love
      
zhe
particle ( action takes place right now )
       彼此
bǐcǐ
each other

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi èr shí wǔ
2725
Random Word
采取
cǎiqǔ
Show Translation