Example phrase in chinese No.2324

4th tone
shàng
4th tone   2nd tone
大学
dàxué
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
4th tone   4th tone
浪费
làngfèi
no tone
le
3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd tone   1st tone
时间
shíjiān
4th tone
shì
3rd tone
2nd tone   4th tone   no tone
一辈子
yíbèizi
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
遗憾。
yíhàn。
      Play audio
AudioChinese English
      
shàng
up
above
on
大学
dàxué
University
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
       浪费
làngfèi
waste
      
le
particle (action finished or changed)
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
       时间
shíjiān
time
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
       一辈子
yíbèizi
all one's life
      
de
particle
       遗憾
yíhàn
pity

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
jiǔ bǎi sān shí sān
933
Random Word
胡须
húxū
Show Translation