Example phrase in chinese No.2325

1st tone
4th tone
duì
3rd tone   4th tone
法院
fǎyuàn
no tone
de
4th tone   2nd tone
判决
pànjué
2nd tone   3rd tone
结果
jiéguǒ
3rd tone
yǒu
2nd tone   4th toneno tone
疑问。
yíwèn。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
duì
right
correct
for
       法院
fǎyuàn
court
      
de
particle
       判决
pànjué
judgement
to sentence
       结果
jiéguǒ
result
      
yǒu
to have
       疑问
yíwèn
doubt
question

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi bā shí èr
1982
Random Word
公园
gōngyuán
Show Translation