Example phrase in chinese No.2326

4th tone   1st tone
一般
yìbān
2nd tone   1st tone
来说
láishuō
no tone
1st tone
qiān
2nd tone   no tone
合同
hétong
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
3rd tone
gěi
2nd tone
qián
no tone
de
4th tone
shì
3rd tone   1st tone
甲方
jiǎfāng
no tone
3rd tone   1st tone
提供
tígōng
2nd tone   4th tone
服务
fúwù
2nd tone
3rd tone   3rd tone
产品
chǎnpǐn
no tone
de
4th tone
shì
3rd tone   1st toneno tone
乙方。
yǐfāng。
      Play audio
AudioChinese English
       一般
yìbān
general
ordinary
来说
láishuō
explain something from a point of view

qiān
sign
       合同
hétong
contract
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      
gěi
give
for
      
qián
money
cash
      
de
particle
      
shì
be
yes
correct
甲方
jiǎfāng
contracting entity
contracting party
contractual partner
       提供
tígōng
supply
offer
服务
fúwù
service
      

and
       产品
chǎnpǐn
product
      
de
particle
      
shì
be
yes
correct
乙方
yǐfāng
contractor
contracting party

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi qī shí sān
4673
Random Word
地理
dìlǐ
Show Translation