Example phrase in chinese No.2328

3rd tone   2nd tone
改革
gǎigé
1st tone   4th tone
开放
kāifàng
3rd tone   2nd tone
以来
yǐlái
no tone
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
3rd tone
yǒu
no tone
le
3rd tone
hěn
4th tone
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
变化。
biànhuà。
      Play audio
AudioChinese English
       改革
gǎigé
reform
       开放
kāifàng
open
       以来
yǐlái
since
       中国
Zhōngguó
China
      
yǒu
to have
      
le
particle (action finished or changed)
      
hěn
very
very much
quite
      

big
great
age
      
de
particle
       变化
biànhuà
change
vary

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān qī bǎi liù shí yī
1761
Random Word
煤炭
méitàn
Show Translation