Example phrase in chinese No.2335

1st tone
3rd tone
xiǎng
4th tone
yào
2nd tone
4th tone
2nd tone
bái
1st tone
jīn
4th tone   no tone
戒指
jièzhi
2nd tone
ér
2nd tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
2nd tone
yín
4th tone   no toneno tone
戒指。
jièzhi。
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
xiǎng
want to
think
      
yào
will
ask
demand
want
need to
      

one
      

measure word
      
bái
white

jīn
gold
       戒指
jièzhi
ring (finger)
      
ér
and
but
      

no
not
un-
won't
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
      
yín
silver
       戒指
jièzhi
ring (finger)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi líng èr
2902
Random Word
名片
míngpiàn
Show Translation