Example phrase in chinese No.234

3rd tone
4th tone
liù
3rd tone
diǎn
4th tone
bàn
3rd tone   2nd toneno tone
起床。
qǐchuáng。
I get up at half past six.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
liù
six
      
diǎn
o'clock
drop
point
dot
measure word
      
bàn
half
in the middle
       起床
qǐchuáng
get up

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
qī bǎi bā shí wǔ
785
Random Word
单元
dānyuán
Show Translation