Example phrase in chinese No.2340

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
3rd tone   1st tone
每天
měitiān
2nd tone
cóng
3rd tone   no tone
早上
zǎoshang
no tone
7
3rd tone
diǎn
2nd tone   4th tone
营业
yíngyè
4th tone
dào
3rd tone   no tone
晚上
wǎnshang
no tone
11
3rd tone
diǎn
no tone
1st tone   4th tone
周末
zhōumò
4th tone
2nd tone   4th toneno tone
营业。
yíngyè。
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we
每天
měitiān
every day
      
cóng
from
       早上
zǎoshang
early morning
      
diǎn
o'clock
drop
point
dot
measure word
       营业
yíngyè
do business
      
dào
up to
arrive
       晚上
wǎnshang
evening
in the evening
      
diǎn
o'clock
drop
point
dot
measure word
       周末
zhōumò
weekend
      

no
not
un-
won't
       营业
yíngyè
do business

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi jiǔ shí èr
1392
Random Word
mài
Show Translation