Example phrase in chinese No.2347

1st tone   2nd tone   2nd tone
中国人
zhōngguórén
4th tone   4th tone
见面
jiànmiàn
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
3rd tone
zhǐ
4th tone   3rd tone
握手
wòshǒu
no tone
4th tone
1st tone   4th tone
拥抱
yōngbào
4th tone
1st tone   3rd toneno tone
亲吻。
qīnwěn。
      Play audio
AudioChinese English
中国人
zhōngguórén
chinese person
       见面
jiànmiàn
meet
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      
zhǐ
only
just
measure word for animals
       握手
wòshǒu
shake hands
      

no
not
un-
won't
       拥抱
yōngbào
hug
embrace
      

no
not
un-
won't
亲吻
qīnwěn
kiss

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi èr shí qī
2727
Random Word
jǐn
Show Translation