Example phrase in chinese No.2350

2nd tone   1st tone
牙膏
yágāo
2nd tone   no tone
除了
chúle
1st tone   2nd tone
刷牙
shuāyá
2nd tone
hái
3rd tone
yǒu
2nd tone
bié
no tone
de
4th tone   2nd tone
用途
yòngtú
no tone
3rd tone   2nd tone
比如
bǐrú
1st tone   2nd tone
清洁
qīngjié
2nd tone   1st toneno tone
茶杯。
chábēi。
      Play audio
AudioChinese English
       牙膏
yágāo
toothpaste
       除了
chúle
except
       刷牙
shuāyá
brush teeth
      
hái
still
yet
      
yǒu
to have
      
bié
other
don't
      
de
particle
       用途
yòngtú
use
       比如
bǐrú
for example
       清洁
qīngjié
clean
茶杯
chábēi
tea pot

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī bǎi bā shí qī
187
Random Word
公主
gōngzhǔ
Show Translation