Example phrase in chinese No.2351

2nd tone   4th tone
原价
yuánjià
4th tone
shì
no tone
118
4th tone
kuài
2nd tone
qián
no tone
4th tone   4th tone
现在
xiànzài
1st tone   4th tone   4th tone
优惠价
yōuhuìjià
3rd tone
zhǐ
4th tone
yào
no tone
50
4th tone
kuài
2nd toneno tone
钱。
qián。
      Play audio
AudioChinese English
原价
yuánjià
original price
      
shì
be
yes
correct
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash
       现在
xiànzài
now
优惠价
yōuhuìjià
bargain price
special price
preferential price
      
zhǐ
only
just
measure word for animals
      
yào
will
ask
demand
want
need to
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi líng èr
3402
Random Word
喜欢
xǐhuan
Show Translation