Example phrase in chinese No.2358

2nd tone   2nd tone
油炸
yóuzhá
2nd tone   3rd tone
食品
shípǐn
3rd tone
hěn
2nd tone   4th tone
油腻
yóunì
no tone
2nd tone   3rd tone
而且
érqiě
4th tone
duì
1st tone   3rd tone
身体
shēntǐ
3rd tone
2nd tone
4th tone
tài
3rd toneno tone
好。
hǎo。
      Play audio
AudioChinese English
       油炸
yóuzhá
fry with a lot of oil
       食品
shípǐn
food
      
hěn
very
very much
quite
       油腻
yóunì
greasy
fatty
       而且
érqiě
and also
but also
      
duì
right
correct
for
       身体
shēntǐ
body
health
      

also
      

no
not
un-
won't
      
tài
too much
excessively
      
hǎo
good
fine
nice

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi sān shí liù
3736
Random Word
客厅
kètīng
Show Translation