Example phrase in chinese No.2359

3rd tone   4th tone
稳定
wěndìng
no tone
de
1st tone   2nd tone
家庭
jiātíng
2nd tone   4th tone
环境
huánjìng
4th tone
duì
2nd tone   no tone
孩子
háizi
no tone
de
2nd tone   3rd tone
成长
chéngzhǎng
3rd tone   4th toneno tone
有利。
yǒulì。
      Play audio
AudioChinese English
       稳定
wěndìng
stable
      
de
particle
       家庭
jiātíng
family
       环境
huánjìng
environment
      
duì
right
correct
for
       孩子
háizi
child
      
de
particle
       成长
chéngzhǎng
grow up
reach maturity
       有利
yǒulì
advantageous

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
jiǔ bǎi liù shí qī
967
Random Word
活跃
huóyuè
Show Translation