Example phrase in chinese No.2361

4th tone
zài
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone
3rd tone   1st tone   4th tone   1st tone
卡拉OK
kǎlāàokē
4th tone   1st tone
唱歌
chànggē
4th tone
shì
4th tone
zuì
4th tone   1st tone   2nd tone
受欢迎
shòuhuānyíng
no tone
de
2nd tone   4th tone
娱乐
yúlè
2nd tone   4th tone
活动
huódòng
1st tone   1st toneno tone
之一。
zhīyī。
      Play audio
AudioChinese English
      
zài
be in (place)
       中国
Zhōngguó
China
      

go
卡拉OK
kǎlāàokē
karaoke
       唱歌
chànggē
sing a song
      
shì
be
yes
correct
      
zuì
most
受欢迎
shòuhuānyíng
popular
      
de
particle
       娱乐
yúlè
amusement
entertainment
       活动
huódòng
move
activity
之一
zhīyī
one of

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi sān shí liù
1336
Random Word
现象
xiànxiàng
Show Translation