Example phrase in chinese No.2363

1st tone
gēn
1st tone
4th tone
zài
4th tone   3rd tone
一起
yìqǐ
3rd tone
jiǔ
no tone
le
no tone
3rd tone
1st tone   4th tone
说话
shuōhuà
no tone
de
3rd tone   4th tone
语气
yǔqì
3rd tone
4th tone   2nd tone   4th tone
越来越
yuèláiyuè
4th tone
xiàng
1st toneno tone
他。
tā。
      Play audio
AudioChinese English
      
gēn
with
follow
      

he
      
zài
be in (place)
       一起
yìqǐ
together
      
jiǔ
for a long time
      
le
particle (action finished or changed)
      

I
me
       说话
shuōhuà
speak
talk
      
de
particle
       语气
yǔqì
tone
      

also
越来越
yuèláiyuè
more and more
      
xiàng
resemble
      

he

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
liù bǎi liù shí èr
662
Random Word
相对
xiāngduì
Show Translation