Example phrase in chinese No.2364

3rd tone   4th tone
宇宙
yǔzhòu
1st tone
zhōng
2nd tone
hái
3rd tone
yǒu
3rd tone
hěn
1st tone
duō
4th tone   1st tone
未知
wèizhī
no tone
de
1st tone   2nd toneno tone
星球。
xīngqiú。
      Play audio
AudioChinese English
       宇宙
yǔzhòu
universe

zhōng
in
middle
center
      
hái
still
yet
      
yǒu
to have
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
未知
wèizhī
unknown
      
de
particle
星球
xīngqiú
celestial body

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān liù bǎi wǔ shí yī
1651
Random Word
qiáo
Show Translation