Example phrase in chinese No.2369

2nd tone
4th tone
yuè
2nd tone
4th tone
hào
4th tone
shì
2nd tone   4th toneno tone
元旦。
Yuándàn。
      Play audio
AudioChinese English
      

one
      
yuè
month
moon
      

one
      
hào
number
date
      
shì
be
yes
correct
       元旦
Yuándàn
New Year's Day

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sān bǎi qī shí sān
2373
Random Word
piàn
Show Translation