Example phrase in chinese No.2372

4th tone
3rd tone   4th tone
损害
sǔnhài
2nd tone   no tone
别人
biéren
no tone
de
4th tone   4th tone
利益
lìyì
4th tone
shì
3rd tone
4th tone
zuò
4th tone
shì
no tone
de
2nd tone   2nd toneno tone
原则。
yuánzé。
      Play audio
AudioChinese English
      

no
not
un-
won't
损害
sǔnhài
hurt
       别人
biéren
someone else
      
de
particle
       利益
lìyì
profit
interest
benefit
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
      
zuò
do
make

shì
matter
case
thing
      
de
particle
       原则
yuánzé
principle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān líng èr shí jiǔ
1029
Random Word
湿润
shīrùn
Show Translation