Example phrase in chinese No.2373

4th tone   no tone
告诉
gàosu
3rd tone
3rd tone
3rd tone
yǒu
2nd tone   no tone
什么
shénme
4th tone   4th tone
愿望
yuànwàng
no tone
1st tone   no tone   4th tone
说不定
shuōbudìng
3rd tone
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
1st tone
bāng
3rd tone
2nd tone   4th toneno tone
实现。
shíxiàn。
      Play audio
AudioChinese English
       告诉
gàosu
tell
let know
      

I
me
      

you
      
yǒu
to have
       什么
shénme
what
any
whatever
       愿望
yuànwàng
wish
       说不定
shuōbudìng
perhaps
      

I
me
       可以
kěyǐ
can
may

bāng
help
      

you
       实现
shíxiàn
realize

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi liù shí jiǔ
2969
Random Word
cài
Show Translation