Example phrase in chinese No.2377

4th tone
zhè
1st tone
jiā
1st tone   4th tone
医院
yīyuàn
4th tone   4th tone
运用
yùnyòng
3rd tone
lěng
4th tone
dòng
4th tone   4th tone
技术
jìshù
4th tone   2nd tone
治疗
zhìliáo
2nd tone   2nd toneno tone
疾病。
jíbìng。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
jiā
family
household
home
measure word
       医院
yīyuàn
hospital
       运用
yùnyòng
use (method)
      
lěng
cold
      
dòng
freeze
       技术
jìshù
technique
technology
       治疗
zhìliáo
cure
treat
       疾病
jíbìng
illness
disease

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi èr shí yī
1221
Random Word
中午
zhōngwǔ
Show Translation