Example phrase in chinese No.2378

4th tone   4th tone
地震
dìzhèn
no tone
1st tone   4th tone
干旱
gānhàn
no tone
2nd tone   1st tone
台风
táifēng
2nd tone
1st tone   2nd tone   4th tone
沙尘暴
shāchénbào
1st tone
dōu
4th tone
shì
4th tone   2nd tone
自然
zìrán
1st tone   4th toneno tone
灾害。
zāihài。
      Play audio
AudioChinese English
       地震
dìzhèn
earthquake
       干旱
gānhàn
arid
dry
       台风
táifēng
typhoon
      

and
沙尘暴
shāchénbào
sandstorm
      
dōu
all
      
shì
be
yes
correct
       自然
zìrán
nature (of something)
       灾害
zāihài
disaster
natural disaster

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi liù shí bā
3668
Random Word
谢谢
xièxie
Show Translation