Example phrase in chinese No.2384

3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   4th tone
收入
shōurù
4th tone
4th tone   4th tone
固定
gùdìng
no tone
3rd tone
shǎo
2nd tone
1st tone
sān
1st tone
qiān
4th tone
kuài
no tone
1st tone
duō
2nd tone
2nd tone
4th tone
wàn
4th toneno tone
块。
kuài。
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       收入
shōurù
income
      

no
not
un-
won't
       固定
gùdìng
fix
      
shǎo
few
little
lack
less
      

measure word for news
      
sān
three
      
qiān
thousand
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
duō
many
much
      

measure word for news
      

one
      
wàn
ten thousand
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān bā bǎi líng bā
3808
Random Word
轻松
qīngsōng
Show Translation