Example phrase in chinese No.2389

4th tone
zhè
4th tone
jiàn
4th tone   2nd tone
画廊
huàláng
3rd tone   3rd tone
展览
zhǎnlǎn
no tone
le
3rd tone
hěn
1st tone
duō
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
3rd tone   4th tone   4th toneno tone
水墨画。
shuǐmòhuà。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now

jiàn
measure word
room
画廊
huàláng
art gallery
       展览
zhǎnlǎn
exhibit
exhibition
      
le
particle (action finished or changed)
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particle
水墨画
shuǐmòhuà
Ink wash painting
chinese painting art

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
sì qiān wǔ bǎi yī shí jiǔ
4519
Random Word
使
shǐ
Show Translation