Example phrase in chinese No.2392

4th tone   4th tone
最近
zuìjìn
2nd tone   3rd tone
食品
shípǐn
no tone
de
4th tone   2nd tone
价格
jiàgé
3rd tone
zhǎng
no tone
le
3rd tone
bǎi
1st tone   1st tone
分之
fēnzhī
2nd toneno tone
十。
shí。
      Play audio
AudioChinese English
       最近
zuìjìn
recently
lately
       食品
shípǐn
food
      
de
particle
       价格
jiàgé
price
      
zhǎng
rise
go up
      
le
particle (action finished or changed)
      
bǎi
hundred
       分之
fēnzhī
percent
      
shí
ten

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi yī shí sì
2414
Random Word
觉得
juéde
Show Translation