Example phrase in chinese No.2395

3rd tone   2nd tone
主人
zhǔrén
2nd tone
1st tone
chū
4th tone   3rd tone
最好
zuìhǎo
no tone
de
4th tone
fàn
4th tone
cài
2nd tone
3rd tone
jiǔ
1st tone   4th tone
招待
zhāodài
4th tone   2nd toneno tone
客人。
kèrén。
      Play audio
AudioChinese English
       主人
zhǔrén
owner
      

take
hold
      
chū
go out
come out
       最好
zuìhǎo
best
      
de
particle

fàn
food
      
cài
vegetable
food
dish
      

and

jiǔ
alcohol
       招待
zhāodài
serve (customer)
       客人
kèrén
guest
visitor

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān wǔ bǎi èr shí èr
3522
Random Word
打折
dǎzhé
Show Translation