Example phrase in chinese No.2397

2nd tone   1st tone
明天
míngtiān
4th tone
shì
2nd tone   4th tone   2nd tone
国庆节
Guóqìngjié
no tone
2nd tone   2nd tone
全国
quánguó
1st tone
dōu
4th tone   4th tone
放假
fàngjià
no tone
4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone
4th tone
yào
4th tone   2nd tone
照常
zhàocháng
4th tone   1st toneno tone
上班。
shàngbān。
      Play audio
AudioChinese English
       明天
míngtiān
tomorrow
      
shì
be
yes
correct
       国庆节
Guóqìngjié
national day
全国
quánguó
the whole country
national
      
dōu
all
放假
fàngjià
go on vacation
       但是
dànshì
but
      

I
me
      
yào
will
ask
demand
want
need to
       照常
zhàocháng
as usual
       上班
shàngbān
go to work
start work
be on duty

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sì bǎi líng yī
1401
Random Word
bǎi
Show Translation