Example phrase in chinese No.2400

no tone
"
4th tone   2nd tone
地球
dìqiú
2nd tone   4th tone
围绕
wéirào
no tone
zhe
4th tone   2nd tone
太阳
tàiyáng
3rd tone
zhuǎn
no tone
"
4th tone
zhè
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
1st tone   3rd tone
真理
zhēnlǐ
no toneno tone
      Play audio
AudioChinese English
       地球
dìqiú
earth
globe
       围绕
wéirào
encircle
      
zhe
particle ( action takes place right now )
       太阳
tàiyáng
sun
sunshine

zhuǎn
turn
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
       真理
zhēnlǐ
truth (philosophy)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi qī shí èr
4772
Random Word
píng
Show Translation