Example phrase in chinese No.2402

1st tone   4th tone
针对
zhēnduì
1st tone   1st tone
交通
jiāotōng
3rd tone   4th tone
堵塞
dǔsè
no tone
de
4th tone   2nd tone
问题
wèntí
no tone
4th tone   3rd tone
政府
zhèngfǔ
3rd tone   3rd tone
采取
cǎiqǔ
no tone
le
1st tone
xīn
no tone
de
4th tone   1st toneno tone
措施。
cuòshī。
      Play audio
AudioChinese English
       针对
zhēnduì
be aimed at
       交通
jiāotōng
traffic
       堵塞
dǔsè
stop
stop up
block
      
de
particle
       问题
wèntí
question
problem
       政府
zhèngfǔ
government
       采取
cǎiqǔ
adopt
take
      
le
particle (action finished or changed)
      
xīn
new
recently
      
de
particle
       措施
cuòshī
measure

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī bǎi qī shí yī
171
Random Word
无聊
wúliáo
Show Translation