Example phrase in chinese No.2407

3rd tone
3rd tone
3rd tone   1st tone
手机
shǒujī
2nd tone
cóng
4th tone   1st tone
静音
jìngyīn
4th tone
diào
4th tone
dào
4th tone   4th toneno tone
振动。
zhèndòng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

particle (direct object)
       手机
shǒujī
cell phone
      
cóng
from
静音
jìngyīn
silent

diào
move
turn
      
dào
up to
arrive
       振动
zhèndòng
vibrate
vibration

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān líng èr shí èr
1022
Random Word
竹子
zhúzi
Show Translation