Example phrase in chinese No.2408

1st tone
dēng
1st tone
guāng
4th tone
tài
2nd tone
qiáng
no tone
le
no tone
3rd tone
1st tone   no tone   1st tone
睁不开
zhēngbukāi
3rd tone   no toneno tone
眼睛。
yǎnjing。
      Play audio
AudioChinese English
      
dēng
lamp
light
      
guāng
light
      
tài
too much
excessively

qiáng
strong
powerful
      
le
particle (action finished or changed)
      

I
me
睁不开
zhēngbukāi
can not open
unable to open
       眼睛
yǎnjing
eye

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān líng yī shí jiǔ
2019
Random Word
双方
shuāngfāng
Show Translation