Example phrase in chinese No.2409

1st tone   no tone
他们
tāmen
3rd tone
liǎng
4th tone
4th tone   4th tone
笨蛋
bèndàn
4th tone   2nd tone
一直
yìzhí
4th tone
zài
1st tone   4th tone
争论
zhēnglùn
1st tone   no tone
他们
tāmen
3rd tone
liǎ
2nd tone
shéi
4th tone
shì
4th tone
zuì
1st tone   no tone
聪明
cōngming
no tone
de
2nd toneno tone
人。
rén。
      Play audio
AudioChinese English
他们
tāmen
they (male)
      
liǎng
two (quantity)
      

measure word
笨蛋
bèndàn
idiot
dummy
bonehead
       一直
yìzhí
all the way
continously
      
zài
be in (place)
       争论
zhēnglùn
argue
debate
argument
他们
tāmen
they (male)
      
liǎ
two
      
shéi
who?
      
shì
be
yes
correct
      
zuì
most
       聪明
cōngming
intelligent
bright
      
de
particle
      
rén
human being
person
people

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān yī bǎi jiǔ shí sì
4194
Random Word
失业
shīyè
Show Translation