Example phrase in chinese No.2411

4th tone
zhè
4th tone
jiàn
4th tone
shì
3rd tone
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
4th tone   3rd tone
自己
zìjǐ
2nd tone   4th tone
决定
juédìng
no tone
2nd tone
4th tone
yòng
1st tone   2nd tone
征求
zhēngqiú
3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   4th toneno tone
意见。
yìjiàn。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
jiàn
measure word for clothes
measure word for matters

shì
matter
case
thing
      

you
       可以
kěyǐ
can
may
       自己
zìjǐ
oneself
       决定
juédìng
decide
      

no
not
un-
won't
      
yòng
use
       征求
zhēngqiú
ask for (opinion)
我的
wǒde
my
       意见
yìjiàn
opinion
view

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi liù shí liù
1566
Random Word
发票
fāpiào
Show Translation